Praktijk Psychologie biedt behandeling aan volwassenen met psychische problemen.

Bij klachten van psychische aard gaat u eerst naar de huisarts. Hij/Zij bepaald vaak samen met de praktijkondersteuner GGZ of er een vermoeden is van een psychische stoornis (een diagnostische classificatie volgens de DSM-V, het handboek voor psychische aandoeningen). Wanneer zij dit vermoeden hebben en ze behandeling door een psycholoog wenselijk vinden, verwijzen zij door naar een psycholoog.

Als er sprake is van een diagnostische classificatie volgens de DSM V (en die valt onder de zorgverzekeringswet) dan wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Vallen de klachten onder aanpassingsproblemen, relatieproblemen, (enkelvoudige) fobieën of werk gerelateerde problemen (burn-out) dan valt dat onder onverzekerde zorg (OVP genoemd). Deze zorg wordt, zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars (soms wel vanuit een aanvullende verzekering) en moet u dus zelf betalen.

Een gesprek bestaat gemiddeld uit 45 minuten, waarna er nog 15 minuten rapportage tijd voor de behandelaar mogelijk is.

Onverzekerde zorg (eerder genoemde OVP) wordt maandelijks gefactureerd. Dit kost € 120,- per gesprek van 45 minuten (in geval van relatietherapie kan gekozen worden voor een gesprek van 60 minuten a € 140,- of een dubbele sessie van 90 minuten a € 215,-).

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Vanaf 1-1-2022 gaat het ZPM van start in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. In dit nieuwe systeem werken we met zorgvraagtypering. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag en maakt de zwaarte van de zorg die nodig is duidelijker.  Dit hangt samen met de duur van de behandeling en de vergoeding die daarvoor door de zorgverzekeraar beschikbaar is. Soms bepalen we tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vind je terug op het rekeningoverzicht.

De contactmomenten die we hebben tijdens het zorgtraject kunnen zowel ‘face to face’, telefonisch, als ‘screen to screen’ plaatsvinden. Deze momenten zijn terug te vinden op de rekening als een zorgprestatie. Praktijk psychologie maakt gebruik van de volgende zorgprestaties:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoeken we wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaan we in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als het voor uw behandeling noodzakelijk is om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als ik naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als u deelneemt aan groepstherapie

Het eerste deel het zorgtraject bestaat uit het bepalen van je zorgvraag en problematiek, dit vat onder diagnostiek. Ik ben de regiebehandelaar en vul in de diagnostische fase de HoNOS+ vragenlijst in. De HoNOS+-vragenlijst wordt ingevuld op basis van de verkregen informatie (verwijzer en gesprek(ken)) en mijn klinische indruk. De scores op deze HoNOS+-vragen leiden naar één of meerdere zorgvraagtypen. Een zorgvraagtype omschrijft de zorgvraag en problematiek. Na het bepalen van het zorgvraagtype volgt de behandeling waarbij we uitgaan van een gemiddelde duur van 8 gesprekken.

Tussendoor vindt het evalueren van het zorgvraagtype op bepaalde momenten in het behandelproces plaats. Dit kunnen geplande momenten zijn, maar ook ingelaste evaluaties naar aanleiding van veranderingen in de problematiek. Tijdens evaluatiemomenten wordt nagegaan wat het resultaat van de behandeling is en of en hoe die dient te worden voorgezet. De HoNOS+-vragenlijst wordt bij een evaluatie opnieuw ingevuld. Indien gewenst gecombineerd met andere kwaliteits- en uitkomstmetingen. We kunnen tijdens het zorgtraject op- of afschalen qua frequentie en intensiteit naar aanleiding van de uitkomst van de richtinggevende evaluatiemomenten.

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. Als u meerdere keren op een dag contact hebt (bv een gesprek in de praktijkruimte en een chat of bel moment) dan vindt u dit terug als één zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022.